Nadi ko Jano organized by Bhartiya Shikshan Mandal